Home » Posts tagged with » времето

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„ПРЕДИ ДА СЕ РОДЯ” – ХУДОЖЕСТВЕНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ВРЕМЕТО

Първият ключ към разгадаване особе¬ностите на всяка творба е нейното заг¬лавие. Няма съмнение, че логическият акцент в „Преди да се родя и след това” пада върху две думи – „преди” и „след”. По своята смислова, а следователно и граматическа същност това са предлози, т. е. неизменяеми, непроменливи, устойчи¬ви думи. По характеристиката си те се отнасят […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„Илиада” – знание за живота на древните

Епическият автор съсредоточава вниманието си главно върху вътрешната страна на събитията. Времето в „Илиада” тече едновременно и в една линейна плоскост. Омировият разказ не се връща назад и успоредно протичащите действия в поемата са представени последователно, а по – рано протеклите събития авторът въвежда в последните 51 дни на воината за Троя. Така подредени, събития […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„ДЕРВИШОВО СЕМЕ” – РОДЪТ И ИНДИВИДЪТ

Заглавието на разказа „Дервишово семе” на Николай Хайтов насочва към родовата принадлежност, която трябва да намери словесен израз. То говори за приемствеността между поколенията, която се осъществява чрез определени ритуални жестове. Като се има предвид значението на думата „дервиш” (мохамедански монах), ясно се откроява темата на произведението. Тя е свързана с разминаването между реалния път […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Патриотичният подем и духовното израстване на българския народ в “Под игото”

Творчеството на Вазов е художествена изява на един от най-драматичните и преломни моменти в националното ни развитие. То е символ на раждането и утвърждаването на новата българска литература, неотделим компонент от историческата ни и културна памет. Патриотизмът е ръководен принцип в гражданската и творческа биография на писателя, предаността и любовта към България са мерило за […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Светът на вещите в поезията на Далчев

Атанас Далчев е сред поетите, дебютиращи през двайсетте години на ХХ век – преход, който се характеризира със съществени промени в литературния живот. Причините за тях се коренят в междувоенната атмосфера на криза и преосмислянето на основните социални и културни ценности. Затова и двайсетте години се определят като време на „естетически прелом”. В неговата многообразна […]

Page 1 of 6123Next ›Last »