Home » Entries posted by student

Stories written by student

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ВОДИ НА БЪЛГАРИЯ

1. Значение на водите като природен компонент и природен ресурс. В трите си агрегатни състояния водата се среща навсякъде в природата, като образува неравномерна и сложна покривка по цялото земно кълбо. Съвкупността от всички водни обекти се нарича хидросфера. Хидросферата заема междинно положение между останалите обвивки на земята. Тя прониква дълбоко в тях и се […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

КЛИМАT НА БЪЛГАРИЯ

1. Същност и значение на климата Климатът представлява многогодишният режим на времето, характерен за дадено място в зависимост от географската му обстановка. Метеорологичното време представлява физичното състояние на атмосферата над дадена територия и то се характеризира чрез стойностите на метеорологичните елементи /температура на въздуха, облачност, атмосферни валежи, вятър и др./. Времето се мени непрекъснато, но […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ НА БЪЛГАРИЯ

1. Значение на полезните изкопаеми. Видове полезни изкопаеми Полезните изкопаеми са природни минерални образования в недрата на земната кора. Поделят се на изкопаеми горива /основен източник на енергия/, рудни полезни изкопаеми /за добив на метали/ и нерудни полезни изкопаеми. Голямото разнообразие на полезните изкопаеми е свързано с различното по характер геотектонско развитие на нашите земи […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

РЕЛЕФ НА БЪЛГАРИЯ

1.Същност и значение на релефа като природен компонент и природен ресурс Релефът е съвкупност от формите на земната повърхнина, които са различни по очертания, височина, произход и история на развитие. Той е предпоставка за развитие на останалите природни компоненти. Особено добре изразено е влиянието му върху климата. Стойностите на климатичните елементи /температура, валежи, ветрове и […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ

1. Същност и особености на географското положение. Географското положение изразява пространственото отношение на България спрямо други географски обекти /страни, региони, морета, протоци, големи реки и др./ с важно стопанско значение. Географското положение е системна категория и се състои от взаимосвързани и взаимозависими елементи /подкатегории/. Едни от подкатегориите се променят /икономогеографско и политикогеографското положение/, а други […]