Трагизмът на Прометей в трагедията На Есхил „ Прикованият Прометей”

Трагедията „Прикованият Прометей” е наи-известното произведение на великия драматург Есхил. През изминалите хилядолетия неговият герой не е загубил своята монументалност и величие. Всеки век е вливал в него кръвта на своето сърце и му е предавал идеалите си. Прометей е един герой,чиято личност се е запазила и до днес. Есхил влага в неговия образ две важни качества – човеколюбието и бунтарството. Есхил изпреварва своето време, въплъщавайки непокорния образ в образа на своя герой. Величието на титана се състои в прогресивните му идеи за човешкия род. Прометей може да се нарече велик герой. Той е човеколюбец и защитава човешкия род. Състрадателен е към нещастието на хората. Противопоставя се на Зевс и започва да води борба срещу него. Приема неговото разбиране за човечеството за несправедливо и изобличава деспотичния характер на властта. Зевс решава да изкорени човешкия род и да го замени с нов, по-съвършен. Прометей се противопоставя на Зевс. Според него пътят към прогреса и съвършенството е да се развиват човешките заложби. Прометей е хуманист. Той дава на хората огъня, лекарствата, домовете, корабите. Неговите дела са пътеводен лъч в живота на хората. Прометей се обявява срещу властническия произвол и тиранията на Зевс. Нещо повече – изказва своите иронички и саркастични оценки за подчинените на Зевс – Власт и Сила, който се проявяват като подчинени и раболепни. Прометей е културен герой, който страда,но това е цената,която той плаща за развитието на цивлизацията. Прометей е безкористен. Той се жертва за човечеството без да чака отплата. Постъпките му са продиктувани от любов и състрадание към смъртните. Прометей дарява огъня на хората. Това е метафоричен образ на познанието. За този дар титанът е наказан. Притежаващ дарбата да вижда в бъдещето, той знае каква ще бъде неговата участ, но извършва съзнателно благородната жертва. С Прометеевите открития, човекът се учи да строи, да лекува, да върви по пътя на културата и прогреса. Нещо повече – Прометей дава на хората пример, как да се борят с поруганата правда. Показва им пример на непокорство и бунтарство. Убеждава ги, че всяка хуманна цел преминава през конфликти и страдание, но това е необходимо условие да върви напред. Тиранията и всевластието, диктатурата и произволът не са всемогъщи. Човешкият дух винаги ще побеждава, когато се бори за достойна кауза. За съвременното човечество Прометей е символ на инакомислие, новаторство, прогрес и страдалчество в името на хуманната кауза.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + 10 =