Тартюф – лицемерния набожник

Комедията ”Тартюф” на Молиер е едно от най-забележителните произведения на класицизма. А актуалността на интерпретираните проблеми за лицемерието и наивността обяснява интереса към нея и в нашето съвремие. Класицистичното изкуство е нормативно и се подчинява на строги правила и норми. В ”Тартюф” можем да открием главните изисквания към драмата. ”Тартюф” е признат за равен на трагедията, одата и сонета. Предмет на изобличение са заплашващи обществото пороци, които могат да бъдат победени единствено чрез силата на разума, като път към доброто и хармонията. Възхваляват се гражданските добродетели за сметка на крайната религиозност и с въздига като висша сила абсолютната кралска власт. Героите на комедията са образи типове въплъщаващи една основна идея. Водещи принципи при изграждането на драматическото действие са симетрията и контрастът, а композицията е изключително стройна. Единственото отклонение от нормите е свободното смесване на смешно и сериозно. Според Молиер задачата на комедията е ”да поправя хората като ги забавлява”. Ето защо хуморът и сатирата в ”Тартюф” не са използвани само за да разсмиват зрителя, а за да изобличат пороци, заплашващи устоите на обществото и да възхвалят разума като единствен път към тържеството на добродетелта и доброто. Комедията ”Тартюф” постига именно такова послание чрез изобличаването на лицемера измамник и поглеждането на заслепения в своята наивност и лековерие Оргон. Загубвайки разумността си, той става причина за тържеството на злото, подлостта и коварството в лицето на Тартюф и само връщането на разумното у него му помага да осъзнае заблудата си. Така Молиер изобличава не само лицемерието като страшен порок, но и лековерието и наивността, без които то не би могло да тържествува. Изобличаването на порока и възхваляването на граждански добродетели, благодарение на които той може да бъде победен, е постигнато от Молиер чрез разнообразни образи типове. Те въплъщават определена идея и чрез сблъсъка на нравствените и моралните им възгледи Молиер противопоставя типове житейски позиции. Главните герои – Тартюф и Оргон, са невъзможни един без друг. В своята заслепеност двуличникът забравя всякаква предпазливост и по този начин помага на коварните замисли на злодея измамник. Наивността на госпожа Пернел още повече засилва позициите му. В другия лагер са разумните герои, които запалват критичното и реалистичното отношение към света и случващото се в него. Така персонажите, както и цялото драматично действие, са изградени на базата на контраста. Елмира представя типа на вярната, разумна и уравновесена съпруга. С твърдост тя отстоява достойнството си и решително предприема действия за разобличаване на измамника. Прислужницата Дорина е най-силната й опора. Тя носи здравото начало, жизнеността и находчивостта на хората от народа. Дорина е основния двигател на изобличението на наглия измамник. Дамис също има буен темперамент, който го кара да действа и мисли бързо и решително. Непримирим и критичен в оценките си, той е умен и интелигентен младеж. Сестра му Мариана е различна – тиха, деликатна, кротка и покорна дъщеря. Така героите са контрастно противопоставени като жизнени позиции и в противоборството си едни срещу други отстояват моралните си ценности. Класицистичната нормативност е спазена и в композиционното структуриране на действието. Спазено е и изискването за единство на време, място и действие. Стройната композиция е постигната чрез развитието на един конфликт в целенасочено развиващо се действие, изградено на принципа на симетрията и контраста. Така контрастът и симетрията действат на различни нива на комедията, натрупвайки нови впечатления за същността на Тартюф у публиката. По този начин Молиер постига все по-дълбоко разкриване на характера на героя, като наяве излизат все по-отвратителни деформации. Комедията ”Тартюф” е безспорен връх не само в творчеството на Молиер, но и в цялата европейска литература. В типично класицистичен стил тя поставя вечния проблем за силата на разума като единствен път за разобличаването и победата на лицемерието и разрушителните опустошения, причинени от него.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − twelve =