Пространственото многообразе на планетата, като условие и фактор за стопанското развитие

Природното многообразие на планетата е резултат от проявата на различни природни процеси и закономерности.Поради това природно-ресурсния потенциал на отделните региони и страни в света не е еднакъв.Различното ниво на тяхното стопанско развитие и производствената им специализация до голяма степен се далжът на наличието или липсата на определени видове природни ресурси. Пустините в света.През последните десетилетия се наблюдава процес на активно стопанско усвояване на природния потенциал на региони с неблагоприятниза човека природни условия-пустинните и полупустинните територии на Африка,Азия ,Австралия и Америка;жлайните тропични гори в Амазония и басейна на п.Конго;регионите с полярен и субполярен климат в Русия ,Аляска и др. Пустините нарастват изключително бързо по Земята, а те са всъщност огромни празни площи. Но ако се залесят с гори, то на Земята ще има близо три пъти повече гори, което може дори и да реши един от най-големите проблеми на човечеството. Безводните области обхващат почти 1/3 от повърхността на сушата. Истинските пустини обаче заемат 1/5 от земната суша, или 30 млн. кв.км. Най-голямата пустиня е Сахара с площ от 9 млн. кв.км. Прието е да се смята, че пустинята е местност, където валежите са по-малко от 25 см та кв.см за година (рекордът държи пустинята Атакама в северните области на Чили, където в продължение на 19 г. са паднали валежи едва 0,6 мм!). Има мразовити пустини (Арктика, Антарктика, Големият ледник Гренландия, южните части на Патагония) и горещи пустини, които най-често свързваме с представите си за това понятие. При тях термометърът се качва до +56,6 градуса С (температура измерена в Долината на смъртта в САЩ). Страни като Русия,САЩ,китай,Индия,Бразилия и Австрия разполагат практически с всички видиве природни ресурси,но попадът в различни групи по степен на икономическо развитие(развити,развиващи се и страни в преход. Русия е индустриално-аграрна страна в преход към пазарна икономика. Добиват се нефт (13 % от световните запаси, 306 млн. т год. добив), газ (36.4 % от световните запаси, 571 млрд. куб. м год. добив), въглища (245 млн. т год. добив), желязна руда, боксити, мед, никел, олово, цинк, калай, волфрам, молибден, живак, фосфорити, злато, сребро, платина, скъпоценни камъни и др. Страната притежава големи мощности за нефтопреработване, нефтохимия, черна и цветна металургия. Развити са химическа промишленост, машиностроене (военно и космическо, промишлено оборудване, морски и речни кораби, самолети и вертолети, автомобили, автобуси, трактори и селскостопански машини, електроника и електротехника, атомни реактори, жп вагони и локомотиви и др.), дървопреработвателна, целулозно-хартиена, текстилна и шивашка, хранително-вкусова и др. Селското стопанство задоволява потребностите на страната с най-необходимите продукти. Отглеждат се пшеница, ръж, царевица, овес, ечемик, просо, ориз, грах, захарно цвекло, лен, слънчоглед, картофи, плодове и зеленчуци. Животновъдство – едър рогат добитък, свине, кози, северни елени, птици и др. Развит е и риболовът. Селското стопанство се отличава с ниска продуктивност и производителност. САЩ е водеща в света държава с високи темпове на икономическо развитие. Трудоспособно население – 130 млн. души, създава 20 % от световната промишлена продукция, осъществява 15 % от международната търговия, водач в разработването и усвояването на най-нови технологии. САЩ заемат първите места в света по добив на нефт, въглища, природен газ, злато, уран и по производство на електроенергия, стомана, чугун, мед, алуминий, олово и др. Основна роля в икономиката на промишлеността – металургия, машиностроене, приборостроене, електронна и електротехническа, нефтена, газова, химическа, автомобилна, самолетостроене, авиокосмическа и др. Важно значение има и агропромишленият комплекс – заети са 3.4 млн. души или 2.6 % от трудоспособното население. САЩ е най-големият износител на селскостопанска продукция (57 млрд. щ. д.) – над 15 % от световния продоволствен пазар. Основно се изнася – зърно, месни продукти, памук, тютюн, плодове, зеленчуци и др. В много страни се осъзнава необходимаста от преминаване към интензивно стопанско развитие посредством по-пълното използване на суровините и прилагане на малкоотпадни технологии в производствените процеси.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + seven =