Образите на Дон Кихот и Санчо Панса

Дон Кихот е издънка на разорената и обедняла хидалгия.Побъркан от четене на рицарски романи,той става странствуващ рицар,като си поставя за цел да помага на слабите и угнетените.Отзивчив,състрадателен,ръково- ден от благородни пориви,той се притичва на помощ на овчарчето,застава срещу господаря му,който го бие,иска от него да го пусне и да обещае,че ще му заплати за времето,през което то е пасло стадото му.Дон Кихот си отминава доволен и щастлив,че е извършил добро дело.Вятърните мелни- ци за него са зли великани и той се чувства призван да избави света от техните злодеяния.В борбата със злото рицарят проявява изключителна смелост,решителност и мъжество.Трудностите и неуспехите не ги сломя- ват.Той е оптимист,уверен в тържеството на своя висок идеал.Бедният хи- далго изцяло е обхванат от мисълта да служи на другите,на унижените и на онеправданите,да облекчава техните страдания.Защитник на потиснатите, Дон Кихот израства в благороден хуманист,обвеян от най-прогресивни идеи на времето.Рицарят действа напълно безкористно.Той е скромен,не жадува за материално облагодетелстване,нито за слава.А това го право независим.Свободата той цени по-високо от всичко.Когато напускат за- мъка на херцога,Дон Кихот казва на оръженосеца си:”Свободата,Санчо, е най-скъпоценното благо,което небето е дарило на човека.”В това и други изказвания,както и в редица постъпки на Дон Кихот(защитата на овчарче- то,помиряването на две враждуващи села,съветите към Санчо и много дру- ги негови прояви)се долавят хуманистичните идеи на Възраждането.Поло- жителните качества на Дон Кихот обаче се съчетават с противоположни черти,които правят образа му карикатурен.Той се вдъхновява от възвише- ни стремежи,но е безумец.Жадува да помага на хората,а им причинява не- щастия.Образът му е двойнствен.Той е носител на отживели феодални схващания и на нови хуманистични идеали.Всеки път,когато се сблъска с действителността,побърканият хидалго върши безразсъдни постъпки.Ста- дата овци му се привиждат като вражески войски и той встъпва в бой с тях. Окованите каторжници за него са невинни и нещастни люде,които биват водени там,където не желаят да отидат,затова рицарят ги освобождава.По- Ради безумието си Дон Кихот не познава живота,не вижда действително- стта в нейния истински вид,гледа на нея през очите на миналото,затова по- нася неуспехи и побоища.Най-трагичното в образа на Дон Кихот е това,че тръгва да служи на обществото с благородни намерения,но с остарели сре- дства,което го превръща в жалка карикатура.Безумието на рицаря дава въз- можност на Сервантес обективно да осмее и отрече отживелиците на рица- рската идеология и заблудите на хидалгията. Санчо Панса в много отношения е контрастен образ на Дон Кихот.Контра- стът започва от тяхната външност.Дон Кихот е висок,сух,измъчен от дено- нощни бдения,същински призрак,а Санчо Панса е нисък,пълен,с голям корем.Контрастни са и накои техни вътрешни качества.Докато Дон Кихот живее със своя идеал и непрестанно мисли как да помага на другите,на страдащите,Санчо е практичен,живее с реалното,грижи се за себе си,стре- ми се да осигури материалното си съществуване.В това се долавя въздей- ствие на буржоазни собственически стремежи.Съгласява се да стане оръ- женосец на Дон Кихот,но срещу обещание да го назначи за губернатор на някои от островите,които ще завоюва.Той се старае да си угоди,да се наяде и наспи.Дон Кихот стоически понася лишения,неуспехи,побоища,а Санчо шумно проклина съдбата си всеки път,когато пострада.Различията между себе си и Санчо забелязва и Дон Кихот.Той казва на оръженосеца си:”Аз стоя буден-ти хъркаш,аз плача-ти пееш,аз изнемогвам от въздържание,а ти в това време се наяждаш така,че сетне едвам дишаш.”Дон Кихот е мечта- тел,фантазьор,а Санчо-реалист,който вижда действителността такава,ка- квато е,и се опитва да предотврати лудориите на рицаря,но не успява.Чо- век със здрав разум и добро сърце,човек от народа,който често си служи с пословици-израз на народната мъдрост.Освен това той се отличава и с тън- ка хитрост.Двамата герои имат и редица еднакви черти.Като Дон Кихот и Санчо е добродушен,наивен,податлив на въздействие.Той също е жертва на рицарските илюзии,увлича се от жаждата за приключения и толкова привиква с тях,че му е трудно да се откаже,дори когато Дон Кихот се изба- вя от безумието си.Санчо също притежава черти на миналото,на типичния феодален селянин с неговата покорност пред господаря.И двамата прина- длежат на миналото.Но са облъхнати от идеите на хуманизма и това внася сила и обаяние в образите на двамата герои. Образите на Дон Кихот и Санчо Панса търпят развитие.Към края на рома- на Дон Кихот осъзнава заблудите си.Под влияние на своя господар и на живота Санчо също се променя.”И най-песъчливата и неплодородна почва, щом се разработва постоянно,дава най-после добра жътва”-говори той за себе си.Санчо Панса усвоява много от положителните черти на Дон Кихот. Това проличава най-добре,когато бива назначен за губернатор на мнимия остров.Санчо се проявява като мъдър,справедлив управител,който се ръко- води от желанието да бъде полезен за обществото,работи честно,безкори- стно и сам се отказва от високата длъжност,понеже схваща,че е неподгот- вен за нея.Когато напуска губернаторството той казва:”Напущам губерна- торството без пара в джоба си,не като другите губернатори…”В думите и делата му се вижда промененият Санчо,израснал благотворното влияние на хуманиста Дон Кихот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + five =