„Моята молитва”

Стихотворението „Моята молитва” се възприема като най-проблематичната Ботева творба.В епохата на най-висок подем на българската идея за освобождение чрез революционна борба Ботев вдъхновена борческа поезия, но не с отвлечено, а със силно индивидуално звучене. Разцеплението между общоприетото и личното,между традицианното и индивидуалното е пределно изявено в „Моята молитва”.Доброто,истината,вярата тук са ценности активно отстоявани,мислени извън и въреки всякакви канони.Това всъщност е голямата Ботева свобода. ЗА него тя е преди всичко феномен на индивидуалното съзнание и воля.Двата бога в стихотворението са алегории на двете истини. Едната,традиционната е възприемана като псевдоистина от лирическия Аз, а другата,неговата е деиствителната. Изповедната поетична творба „Моята молитва” привлича още с конфронтацията между заглавието и мотото : „Благословен Бог наш…” Поетът се противопоставя не на вярата в Бога изобщо, той се дистанцира от възприемането му като идол, от институционирания Бог и от всички онези, които се представят за посредници между него и вярващите, за божии заместници на земята.В началната строфа чрез една интензивна и основополагаща теза: Не ти,що си в небесата, А ти,що си в мене,Боже- Мен в сърцето и в душата… Бог се възприема не със своята космическа отдалеченост,а се обявява като съществуващ във вътрешния микросвят на лирическия човек-в сърцето,което поддържа живота,и в душата,която храни духа. Ботев винаги гневно се е противопоставял на показността в поведението и парадирането с идеи( „Патриот”, „В механата”),като към лъжепатриотизма- наи-силно заклейментото от него притворство- е прибавил лъженабожността и лъжечовеколюбието.Тази идейно-нравствена позиция се разгръща чрез последователно редуване на антитези, които анафоричното повторение -„не ти” в началото на всяка строфа засилва.Ботевият лирически човек не може да приеме,че този Бог,който носи в сърцето и душата, се припокрива с Бог,изтъкан от противоречия.Той е възмутен от черковните християнски институции,които,вместо да пазят чисти божият образ и божието учение, ги използват за користни цели.От хуманистични позиции и въз основа на реалната действителност е задействана римно-смислова контрастност на глаголните форми „помазал-зарязал”,а на привилегированите „царе,папи,патриарси” са противопоставени обезправените: „човекът”, „робът”, „сиромаси”. Поетът изговаря тъждествуващата ситеза,която звучи като продължение у необходимо допълнение на началната теза от първия стих: А ти,Боже на разумът, защитниче на робите, на когото щат празнуват денят скоро народите!… Сега лирическият Аз отново се обръща към истинния,човеколюбивия Бог,но вече не само негов, но и на всички,които го носят в сърцето и душата, и го назовава: това е Богът на разума,Бог,обединител на всички народи.Така българскят поет сътворява една нова,изпреварващя времето си идея,съзвучна с настоящите виждания на прогресивото човечество. След тази дълга прелюдия,нажежена от страсти и на отрицанието, и на утвърждаването,тържесвуващият дух на поета,изгорил в пламъците на своето слово разложителните наноси в религията,изрича своята Молитва,в която чрез броя на съществуващите строфи присъства сакралното число за християните три.В своята съвкупност трите строфи развиват основната в Ботевата поезия идея за борбата и свободата, но поотделно всяка от тях е оформена като самостоятелна и завършена мисъл.Първата поставя темата Любов към свободата,като я насочва към всеки българин,втората я индивидуализира спрямо лирическиа Аз като молитва за смърт в борбата,а третата,най-съкровената, е наситена с носталгия по родината.В нея Ботев за първи път събира в едно двете си мисии- революционно-бунтовната и обществено-поетическата: Не оставяй да изстине буйно сърце в чужбина, и гласът ми да премине тихо като през пустиня!… Стихотворението „ Моята молитва” е своеобразна граматика на Ботевата идеология, защото съдържа всичките и основни пунктове.Макар да звучи като богоборски текст, то всъщност отразява богоискателството на Ботев.Той страстно търси неопороченото лице на християнския Бог и големите каузи на тази религия.Ботевият Бог е съпреживян,човешки,не мистичен идеал.Той води към благоденствие,а не към безсмислено и неразбираемо страдание.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × five =