’МАЙЦЕ СИ’’ – ХРИСТО БОТЕВ

‘’Майце си’’ е първото Ботево стихотворение, написано на шестнадесет годипна възраст.публикувано през 1867 г. във вестник ‘’Гайда’’.главната предпоставка да напише това стихотворение са чувствата, породени от сблъсъка с чуждата действителност.като цяло тази творба е изповед на страданието на духа. Заглавието предизвиква интерес.’’Майце си’’ е стара падежна форма. Преведено на съвременен български език означава ‘’на майка ми’’, което предполага посвещение т.е. посочва адресата на творбата още в самото заглавие.Самият предлог ‘’на’’ ни посочва към кого конкретно ще е насочено посвещението.’’Майка’’ – съществително нарицателно, употребено в нечленувана форма, предизвиква асоциации с множество топли и мили чувства.В крайна сметка получателят е близък, мил и любящ човек. Потвърдено и от кратката форма на притежателното местоимение ‘’мое’’ – ‘’ми’’. Със заглавието авторът не само ни посочва към кого е насочено посвещението, но и това,че (той) лирическия говорител иска да сподели нещо интимно и съкровено.Тонът, който е използван, предопределя това интимно общуване, е спокоен, овладян, изповеден.Още от самото заглавие авторът посочва синовната привързаност на лирическия герой.

Образът на майката е въведен в самото начало на стихотворението с употребата на умалителното ‘’мале’’, поставено между клетвата и песента.’’Ти ли си, мале,тъй тъжно пела’’ – тук майката пее, което предизвиква асоциации за добро, красиво. Но още на следващия стих ‘’ти ли си мене три годин клела’’ е представена проклинащата майка, заедно с цифрата три, притежаваща сакрален смисъл.Резултатът от майчината клетва е ‘’та скитник ходя злочестен ази’’- неизбежното сбъдване на майчиното проклятие. Лирическия герой е представен в творбата като ‘’скитник’’, който търси съмишленик, с когото да споделя и да бъде разбран.Въплътен в образа на майката.Скитник обикновено е човек напуснал пределите на дома си да търси осъществяването на идеал,мечти и т.н.Но лирическия герой поел по този път е срещнал препятствия с преодоляването, на които не би могъл да осъществи:’’и срещам това, що душа мрази?’’. А вероятно сблъсъкът с друга реалност, в която е трудно да осъществи това за което е напуснал пределите на своя дом. Първата строфа завършва с въпросителен знак, което показва лутането между възможните алтернативи,разкрити във втората строфа;’’бащино ли съм пропил имане/тебе ли покрих с дълбоки рани.’’Младостта на лирическия герой е представена чрез няколко ясни и конкретни метафори:’’зелена’’,’’съхне’’,’’вехна’’,’’язвена’’. Зелената младост е попарена.търси отговорите на своите питания в патриархалния свят, но вече осъзнал, че не могат да бъдат открити там.Разкрита е духовната криза на лирическия герой чрез експресивния глагол ‘’тлея’’.Търси причините за скитническата си съдба, майчината клетва, за ‘’мойта младост… люто язвена’’ под ормата на реторични въпроси.

Лирическия герой се чувства самотен и търси опора и утеха.Липсата на приятел и осъзнатите прекъснати родови връзки пораждат чувството на самотност : ‘’приятел нямам’’, ‘’никого нямам’’.Майката е олицетворена чрез любов и вяра, но надеждата е изгубена.Разрушена е връзката между християнската триада от екзистенциални ценности.Преобърнат е техният ред.Обикновено те са в хармония, и дълбоко свързани, но тук са подложени на съмнение. В творбата е изградена опозиция между ‘’другари’’ и ‘’приятел’’.Другарите са хората, с които води формално общуване, принуден да съществува сред тях, разбирането на духовния свят е привидно.Това е общността, с която обикновено живее. А ‘’приятел’’ олицетворява човека, пред когото лирическия герой с в състояние да си разкрие душата: ‘’да му разкрия що в душа тая’’.Това, което не би разкрил пред другари,би споделил с ‘’приятел’’, но по-късно твърди ‘’приятел нямам’’.Тук е въведен мотивът за избраническата самота.Лирическият герой не принадлежи ‘’с тях наедно’’.Обезличаването е опасен фактор б общността, но лирическия герой е изключителна индивидуалност, блуждаеща сред дълбоките недра на своята душа. ‘’Сърце догаря’’ – гори, в него бушуват множество стихии, а огъня опустошава вътрешния свят.

Мечтите и желанията в текста са изразени с минали глаголни форми, осъзнал трудното й реализиране се подготвял за този момент: ‘’за все желби приготви яма’’.А ритуалното погребване на мечтите и желанията изразено в сегашно време т.е. настъпва моментът да постави краят им.Това е ясно осъществимо чрез метафората ‘’яма’’.Изразява заравянето на всичко към което се е стремял и старал. Ямата и гробът са символи доста близки помежду си.Общото между тях е заравянето /погребването/.Първоначално лирическият герой погребва мечтите и желанията си, а по-късно и самият той е готов да изгние ‘’в гроба’’. През цялото време героят търси опората на майката, а в края на тази творба възможността е отказана: ‘’Една сал клета, една остана’’ ‘’да се оплачат тебе горкана…’’ Строфата завършва с многоточие. Като стил и съдържание творбата е свързана с фолклорната традиция.Доказателство за това са употребените словоформи като ‘’ази’’, ‘’мале’’, ‘’годин’’.Също така и самата форма на изповед пред майката и най-вече мотивът за майчината клетва.Въведен е библейският мотив за блудния син. Началната и финалната строфа изграждат своеобразна рамка и симетрична по строежи идеи композиция.’’срещам това що душа мрази’’ – питането и търсенето на отговорите, търси прошка. „аз да прегърна без злоба’’- лирическия герой желае да бъде запомнен с добро.Всеки човек би желал да бъде запомнен с добри чувства, затова лирическия герой би простил всички е негативи, дори евентуалната майчина клетва. Образът на смъртта въведен в края на творбата.Употребата на глаголи като „измръзнат’’, „изгния’’ красноречиво посочват за кой образ на смъртта става въпрос в тази творба.тя е представена като не красиво, студ и небитие.

За разлика от лицето на смъртта в „Хаджи Димитър’’, където там е символ на безсмъртието.В „Майце си’’ смъртта е представена в реалните си натуралистични измерения. Като първа Ботева творба „Майце си’’ има своите отличителни характеристики.Но някои от мотивите й преминават в някои от следващите му творби.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 4 =