Екология на Планетата

Бъдещето на човечеството през 21 век в голяма степен ще зависи от способността му да решава екологичните проблеми и да постига устойчиво развитие (човек – природа – общество). Ето защо изграждането на екологична култура у всеки жител на планетата Земя е основна задача. Мегаекологията се представя като общност от взаимносвързани науки. Според тази съвременна концепсия екологията на човека е една от 50 – те екологични науки и техния брой продължава да расте. Те могат да бъдат разделени на две основни групи: фундаментилни и приложни Екологията на човека е само един от дяловете на съвременната екология. Тя, екологията на човека, изучава взаимоотношенията индивид – околна среда. Независимо от степента на развитие на едно общество, системата на защита на околната среда се нуждае от усъвършенстване на процеса на обучение и на информираност. Нуждата от това тези процеси да се развиват и обогатяват с нови методи и идеи, които ще донесът и нови успехи и решения, е постоянна и независима от моментното състояние на концепцията за защита на околната среда. Водещите принципи за защита на околната среда са: – Интердисциплинарен подход; – Нужда от локално, национално и международно сътрудничество; – Да се образова всеки човек и да участва в планирането и вземането на решение, за да се открият екологичните проблеми и да се потърсят причините. Образованеито на обществото за проблемите на околната среда могат да се анализират на няколко нива. Първото от тях е формалното образование, което може да се осъществи чрез различните видове образования. За екологичното образавание на шроката общественост голяма заслуга имат медиите. Чрез тях може да се получи информация за замърсяване на околна среда. В днешно време медиите са инициятори на редица инициативи на всички области на човешкана дейност. Посредством тях информация не само за локалните, но и за глобалните проблеми на екологичното замърсяване достига до всички граждани и до най – отдалечените краища. Най-важният проблем, който стои пред човечеството през ХХІ век, е постигането на устойчиво развитие. Необходим е нов по-зрял начин на мислене за бъдещето на човешката цивилизация. Решаването на жизненоважните за всички хора проблеми, породени от неразумното използване на достиженията на съвременната цивилизаця, опазването на живота на планетата и постигането на устойчиво развитие на света са сред основните предизвикателства на новия век. В това отношение на образованието се възлагат огромни очаквания и отговорности. То се разглежда като средство за утвърждаване на демокрацията и човешките права като основен инструмент за постигане на устойчиво развитие и стабилно бъдеще. В “План на действие 21” на ООН специално се обръща внимание на необходимостта образованието да се ангажира с тези проблеми. В редица европейски държави започва да се осъществява преориентация на образованието за околнота среда към образование за устойчиво развитие (EDD). По своя обхват (EDD) включва проблеми, засягащи цялото общество, което обуславя множество допирни точки с проекта на Съвета на Европа “Образование за демократично гражданство”(EDC), чийто български еквивалент е гражданското образование. Общото, което обединява EDD и EDC е тяхната насоченост към удовлетворяване на социалната проблемност от формирането на гражданите на ХХІ век като членове на демократичното общество, загрижени за съдбата на човечеството и за бъдещето на живота на Земята. Мащабността на подобна цел изисква обединяването на усилията на формалното и неформалното образование в съзвучие с новата образователна концепция за учене през целия живот. Основните положения, които са залегнали в Хартата на Земята могат да се представят по следния начин: – Тревога за живота на земята; – Загриженост за съдбата на човечеството; – Осъзнаване, че Земята е общ дом на всички хора; – Разбиране за човечеството и планетата като част от бъзкрайната Вселена; – Призив към отговорно поведение на отделния човек, обществата и държавите към бъдещите поколения; – Необходимост от нов подход към глобалните проблеми; – Незабавно предприемане на действени и конкретни мерки за хармонизиране на отношението между и природата; – Увърждаване на общочовешките ценности (живот, справедливост, демокрация, любов, солидарност, мир) като морална основа за формиращото се глобално гражданско общество; – Осигуряване на устойчиво човешко развитие в условията на ограничените ресурси на нашата планена. Изброените макар обобщено и неизчерпателно идеи, съдържащи се в текста на Декларацията за правата на Земята, недвусмислено показват, че този документ трябва да стане важен елемент от образованието на младото поколение. Това изисква терсенето на ефективни начини за изучаването на Хартата на Земята чрез използването на разнообразни урочни и неурочни дейности и форми. Особенно е нужен внимателен анализ на учебното съдържание по отделните учебни предмети, за да съдействат за запознаване, усвояване и приложение на идейте, залегнали в Декларацията за правата на Земята. Човечеството е навлязло в критичен период за своята история, в който трябва да избере своето бъдеще. За да се развива по – нататък, ние трябва да осъзнаем, че независимо от многообразието от културни и други форми на живот ние сме едно семейство и една взаимосвързана световна общност с обща съдба. Хората трябва да се обединят и да създадът ново устойчиво глобално общество, основано на уважението към природата, на универсалните човешки права, на икономическата справедливост и културата на мира. Затова е необходимо ние народите на Земята, да провъзгласи нашата отговорност един към друг, към световното общество и към бъдещите поколения. Земята е наш общ дом Човечеството е част от огромната развиваща се Вселена. Нашият дом – планетата Земя, съществува благодарение на уникалното живо съобщество. Нейната способност за възстановяване и благополучиото на хората зависят от съхраняването на биосферата и на всички нейни екологични системи, от плодородната почва чистите води и чистия въздух. Грижата за околната среда, чиито ресурси не са безкрайни, е задача и едновреманно с това свещен дълг на всички народи. Глобалната ситуация Доминиращите системи на производството и потребление води до екологично опустошение, изтощаване на ресурсите и масово изчезване на биологичните видове. Стига се до разрушава не на съобществата. Благата, които носят икономическото развитие, не са достъпни за всички и пропастта между бедни и богати все повече се задълбочава. По целия свят се ширят несправедливост, нищета, насилия, които причиняват страдание. Увеличаването на населението на Земята засилва натиска на екологичните и социалните системи. Основите на глобалната сигурност са застрашени. Всички тези тенденции предизвикват опасения. Отговор на общественото безпокойство Ние сме изправени пред избор: или да създадем единно общество и да се грижим за Земята и един за друг, или да рискуваме да унищожим самите себе си и циалото разнообразие на живота. Необходими са фундаментални промени в нашата система от ценности, институции и начин на живот. Ние трябва да осъснаем, че когато основните потребности са удовлетворени, развитието на човека трябва да бъде насочено към разбиране на собствената му същност, а не към това да се увеличат потреблението. Ние имаме достатъчно знания и технологии за осигуряване на нуждите на всички хора и намаляване на въздействието върху околната среда. Зараждането на глобалното гражданско общество дава възможност да се построи демократичен и хуманен свят. Нашите екологични, икономически, политически, социални и духовни потребнсти са тясно свързани и ние заедно трябва да намерим общи решения, включващи всички тяхни аспекти. Всеобща отговорност За осъществяване на тези стремежи ние трябва да живеем с чуство на обща отговорност, отъждествявайки себе си както със световната общност, така и с местнине общности. Ние сме жители на различни държави и едновременно с това на един свят, в който локалното и глобалното са взаимосвързани. Всеки от нас носи отговорност за настоящето и бъдещето на хората и всичко живо на Земята. Духът на солидарност и общност с всичко живо укрепва тогава, когато живеем с чуство на благоволение пред тайнството на живота. І. Грижа за живото съобщество 1. Уважение към Земята и живота в цялото му многообразие. – Да признаем, че всичко живо на Земята е взаимосвързано и всяка форма на живот е самоценна, независимо от ползата, която има за човечеството. – Да утвърждаваме вяратя във вроденото чуство на достойнство и всеки човек и да поддържаме увереността в умствения, творческия, моралния и доховния потенциял на човечеството. 2. Грижа за живото съобщество с чуство на разбиране състрадание и любов. – Да признаем, че правото на собственост върху природните ресурси, използването им и контролът върху тях предполагат задължително да се предотвъртява нанасянето на вреда на околната среда и да се защитават правата на хората. – Да утвърждаваме, че с развитието на свободата, знанията и възможностите на човека задълженията му да подпомага разпространението на всеобщото благо нараства многократно. 3 Създаване на справедливи, открети, устойчиви и мирни демократични общност. – Да се стремим към създаване на общности на всички равнища, които да гарантират правата на човека, основните му свободи и да предоставят възможност на всеки да реализира изцяло своя потенциал. – Да се осигури икономическа и социална справедливост, като се даде възможност на всеки човек да има сигурни и достатъчни средства за съществуване. 4. Опазване на богатството и красотата на Земята за днешното и бъдещите поколения. – Да се разбере, че свободата на действията на всеки се определя от потреблението на идните поколения. – Да се предадат на бъдещете поколения ценности и традиции, които осигуряват разцвета на човечеството и екологическите съобщества на Земята. ІІ. Екологическо единство 5. Защита и запазцване на единството на екосистемите на Земята като се обърне специално внимание на биологическото разнообразие и на природните процеси, които поддържат живота. – Да се приемат на всички равнища такива планове и правила за устойчиво развитие, които да превръщат опазването и възстановяването на околната среда в неотделима част на всички инициативи, насочени към по нататъшното развитие на екосистемити на Земята. – Да се защитят жизнеспособните природни и биосферни ресурси, включително неосвоени земни и водни пространства, за защита на системите, – Да се защитят жизнено способните природни и биосферни ресурси, включително неосвоени земни и води пространства, за защите на системите, осигуряващи щивота на Земята, запазването на биоразнообразието и природното насладство. – Дасе поддържа възобновяването на намиращите се в опасност от изчезване води, популации и екосистеми. – Да се контролират, отдстраняват, а също така да не се внедряват видове, които са неприсъщи за даден ройон и могат да му нанесат вреда. – Да се управлява използването на възтановимите ресурси като вода, почва, горски пордукти, морски видове, по такъв начин, че интензивността на тяхното използване да ненадвишават скоростта на възтановяването им и да не нарушава жизненоспособността на екосистемите. – Да се управлява добиването и използването на невъзстановимите ресурси като минерали и изкопаеми горивни продукти по такъв начин, че да се минимизира изтощаването на техните източници и да не се причинява сериозна вреда на околнота среда. 6. Предотвъртяване на увраждането на околнатасреда като най – добър начин за екологична защита и предотвъртяване на предпазливост в случай на недостатъчни знания и ограничена информация. – Да се предприемат действия за предотвъртяване на нанасянето на сериозна и необратима вреда, ако научната и данните по даден въпрос са не достатъчни. – Да се провеждат изпитателни тестове за тези, които твърдят, че дадена дейност няма да пречини значителна вреда и да се търси отговорност за допуснатите щети. – Да са гарантира, че приетите решения отчитат такива фактори като дългосрочни, косвени, дистанционни и глобални последствия от дейността на човека в тяхната съвкупност. – Да се предотвъртят замърсяването на околната среда и натрупването на радиоактивни, токсични и всякакви други отровни вещества. – Да се избягват военни действия, нанасящи вреди на околната среда. 7. Прилагане на такива модели на производство, потребление и възпроизводство, които запазват регинеративните възможности на Земята, правата на човека и благополучието на съобществата. – Да се включи повторно използване и преработка на материали в системата на производството и потреблението, и да се осигури пълна асимилацил на всички крайни продукти от екологическите системи. – Да се използва ефективно и икономично енергията, чрез прилагането на такива самовъзобновими енергоизточници като слънцето и вятъра. – Да се стимолира разработването и внедряването на екологично чисти технологии. – Да се включи в системата на пазарното ценообразуване екологичнана и социалната цена на продуктите и услугите, а също така да се позволи на потребителите да изберат продукция, която задоволява социалните и екологичните стандарти. – Да се осигури всеобщ достъп до здравеопадването и гарантиращо нормална репродуктивност. – Да се отдели специално внимание на жизненето равнище и материалното задоволяване с оглет на ограничените ресурси на нашия свят. 8. Подпомагане на екологичната стабилност и разветие на свободния обем на знания и тяхното повсеместно прилагане. – Да се подкрепят международните изследвания и техническото сътродничество в областта на устойчивото развитие като се отделя специално внимание на нуждите, които имат развиващите се страни. – Да се уважават и запазват традициите и духовната мъдрост присъщи на различни кулури, които съдействат за защита на околната среда и благополучието на човека. – Да се осигури свободен достъп до жизнене важна информация за здравето на човека и околната среда, включително генното инжинерство. В заключение ще кажа, че планетата Земя е една неповтолрима съвкупност от човешки същества и природа. Тяхната взаимана зависимост е преживяла сътресенията на вековете и днес, в зората на третото хилядолетие, тя се изправя като неотменен въпрос и отговорност. Човек – природа! Единият, а другият гради… Природата е не сомо средата ни на живот, дарява ни със своите блага и красота. Тя е невероятен лечител на душата и тялото ни. Стоите богатства тя споделя с ония, които са грижовни и се прекланят пред величието на силата и, но е готова и да нарани, когато я ограбвами и унищожаваме.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − 12 =