Езикът на тялото

Начинът по който даден човек се движи, стои, служи си с ръцете, кима или се усмихва, понякога разкрива неща, които могат да са различни от думите. Всичко това се нарича есик на тялото. Доброто познаване на този език може да ни даде информация, която поради една или друга причина не получаваме от събеседника си: доколко е искрен, дали е напрегнат и се смущава, дали е готов да ни сътрудничи и т.н. Човек може да овладее тези умения, които да му помогнат да предразполага събеседника си и да премахне бариерите в общуването. Кои са те? Позиция на тялото Това е начинът, по който сме застанали спрямо другия и включва позата, жестовете и мимиките които използваме и др. Психолозите отдавна са открили, че има две основни позиции, с които можем да изразяваме внимание и заинтересованост и обратно – незаинтересованост и нежелание за общуване. Първата от тях се нарича отворена позиция – когато сме седнали удобно с отпуснати ръце и крака, леко наклонени към събеседника. Това се възприема като интерес и внимание. Ако сме в т.нар. затворена позиция – с кръстосани ръце и крака и отдръпнати назад, може да се възприеме като отчуждение и нежелание за разговор. Изражение на лицето От всички части на човешкото тяло, които се използват за предаване на информация, лицето е най-важното. Неговият израз може да предава и най-фините нюанси на човешката емоционалност. Чували сте да се казва, че очите са „прозорец” към душата на човека, но всъщност самата очна ябълка нищо не изразява. Безкрайното многообразие от изразителност се получава при съчетанието на погледа и движенията на мускулите на скулите, клепачите, устата и пр. Разстояние Определено влияние в процеса на общуване оказва и разстоянието между разговарящите. Оптималното е онова, при което събеседниците се чувстват достатъчно безопасно и комфортно. Смята се, че всеки човек притежава определенопсихологическо или лично пространство около себе си, което подсъзнателно брани и реагира остро срещу неговото нарушаване. Това разстояние зависи от ситуацията и събеседника, но независимо от различията, тези разстояния се свеждат до следното: • Интимно разстояние – до 50 см, допустимо за много близки хора (чувствен контакт между приятели или родители и деца). • Лично разстояние – от 50 до 120 см. Характерно за обикновени приятелски или роднонски взаимоотношения. (Все пак имайте предвид, че да се приближиш прекалено да някой, който не ти е особено близък, може да се приеме за натрапване или „нахлуване в чужда територия” и да се реагира агресивно.) • Социално разстояние – от 120 до 350 см. Това е разстоянието, на което се осъществяват служебните контакти и взаимоотношенията между учители и ученици например. • Публично разстояние – над 350 см. Разстоянията, които хората заемат на събрания, митинги и други обществени мероприятия. Комуникативни умения Комуникативните умения включват в себе си различни средства, с помощта на които човек по-ефективно влиза в контакт с другите. Това са уменията, чрез които можем открито и смело да изказваме своите чувства и желания, да обменяме опит и да се споразумяваме. Те включват различни вербални и невербални техники. Едно от най-важните изисквания е да се съобразяваме с партньора си и да не засягаме неговите чувства и интереси. 1. Умението да слушаме. Ако искаме другите да ни чуят, разберат и оценят, най-напред ние трябва да ги изслушаме. За да спечелим събеседника си, трябва да му дадем цялото си внимание, като го слушаме активно. Активното слушане има за цел да подкрепи партньора, да го увери, че го слушаме внимателно и че сме готови да му помогнем. Това е начин да изразим емпатия и да осигурим огледало на събеседника, в което той да се види по-ясно, а ние по-точно да схванем смисъла на казаното. Това може да стане чрез: • Невербални техники – кимане, жест, поглед, погалване и т.н. • Вербални техники – съгласие, кратък преразказ на чутото, насочващи въпроси и т.н. 2. Проява на емпатия. Това е умението да се разпознават чувствата на другите и да им се отговаря адекватно. Проявата на емпатия означава: • Навлизане в личнив свят на другите, без да даваш оценка или да „произнасяш присъда”; • Не само да чуеш и разбереш това, което другият казва, но и да му покажеш, че го разбираш, например с подкрепящи думи, зрителен контакт, усмивка и пр.; • Внимателно да изслушаш другия като му покажеш, че го приемаш такъв, какъвто е. Тези неща изглеждат сложни, но както всички останали човешки умения, проявата на емпатия се научава. 3. „Аз-послания” . Това е друг, лесно приложим, но много ефективен подход в човешката комуникация. В ежедневното общуване, когато изясняваме отношениятя си с някого ние често започваме с думите: „ТИ си….” или „Защо ТИ……”. всички тези изрази, включващи обръщението ТИ в психологията се наричат „ТИ – послания”. Лошото при тях е, че те задължително носят елементи на критика и обвинение и често се възприемат като агресия и предизвикват съответна реакция. Обратно – т.нар.”АЗ – послание” по-скоро разкрива какви чувства е предизвикало поведението на другия, без да го нападаме или да му вменяваме вина. Този подход дава възможност на другия да ви обясни поведението си, без да се конфронтира с вас. Не сложно да се формулират „АЗ – послания”. Достатъчно е да знаем, че всяка житейска ситуация има три основни елемента – поведението на страните; чувствста, които те изпитват и последствията от това поведение. „АЗ – посланието” трябва да описва всяко едно от тях. Това може да стане по следната схема: Аз се почувствах……………………………(чувство), когато ти …………….(поведение) защото………………………………….(последствия) и бих искал…………………………….(потребност). Решаване на конфликти Широко разпространено е схващането, че конфликтите са нещо неблагоприятно, че следва на всяка цена да се избягват и заобикалят и че в добрите отношения между хората няма място за тях. Наивната представа за това, че може да се живее без конфликти и без те да се обсъждат е свързана с неумението да разграничаваме конфликтите от начините за тяхното разрешаване. Хората използват различни модели (поведения) за справяне с междуличностните конфликти. Една от възможните класификации, направена от американския психолог К. Томас, определя пет такива модели – избягване, примиряване, компромис, налагане, сътрудничество. Както е показано на фигурата, тези модели отразяват различни стратегии за справяне, с две основни насочености – към кооперативност (сътрудничество) и към асертивност (настойчивост). Какво представляват петте модела? ИЗБЯГВАНЕ – това на практика не е поведение в посока решаване на конфликта. По-скоро се прави опит той да бъде игнориран, омаловажен или прикрит. Вероятността конфликта да се прояви отново и с по-голяма сила е много голяма. ПРИМИРЯВАНЕ – в този случай се демонстрира желание за удовлетворяване на чуждите интереси, без да се проявява нужното усилие за удовлетворяване на своите. КОМПРОМИС – това е поведение, което е междинно по отношение и на двете измерения – асертивност и сътрудничество. То със сигурност ще изясни различните позиции, но едва ли страните ще се придвижат към ефективно решаване на проблема. НАЛАГАНЕ – това е модел, при който се демонстрира власт. В този случай се налагат личните интереси, без да се вземат под внимание чуждите. Вероятността другата страна да реагира по подобен начин е съвсем реална. КОЛАБОРАЦИЯ (сътрудничество) – това е подход, при който и двете страни се стремят към максимално удовлетворяване както на своите, така и на чуждите интереси, показвайки доверие и откритост. Точно този подход лежи в основата на всички ефективни методи за решаване на конфликти чрез преговори, посредничество и пр. Най-важното условие за конструктивното решаване на даден конфликт е определянето на неговата същност. Всяка грешка в този процес го обрича на провал. Но за да сторят това, участниците трябва да съгласуват помежду си своите виждания за възникналата ситуация и да си изработят обща стратегия и поведение. Ето кои са тези етапи: • Определяне на основния проблем; • Определяне причините за конфликта; • Търсене на възможни пътища за решаване на конфликта; • Съвместно решение за изхода от конфликта; • Реализация на съвместно избрания начин за решаване на конфликта; • Оценка на ефективността на усилията, предприети за решаване на конфликта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − one =