ДЕФОРМАЦИЯТА НА ЧОВЕКА – “Дамата с рентгенови очи” – Светослав Минков

Светослав Минков е създател и майстор на българската сатирична фантастика. Наричат го “екзотичното цвете” в литературата ни поради новаторския му начин на писане. Този творец пише двусмислено и многозначно, със загадъчно въображение и с артистична лекота. Светослав Минков описва живота само в градска среда, където той вижда проявите на еснафщина и глупост, на изостаналост от културата в Европа. Затова целта му е да представи сатирично един абсурден и фантастичен в своята бездуховност свят на марионетки от хайлайфа. Неговият “рентгенов” поглед прониква в същността на бездуховната човешка екзистенция, отразена в сборника му с разкази “Дамата с рентгеновите очи”, излязъл през 1934 г. В него авторът осмива и подлага на остра критика нравите и порядките в едно общество, лишено от духовни ценности и истински идеали. Разказът с едноименното заглавие поставя проблемите за стойностите в живота, за обезличаването на човешката индивидуалност и за липсата на духовност във време, когато машините и вещите завладяват бита на градския човек. Авторът задава вечно актуални въпроси – за превеса на материалното над духовното, за ролята на техническите открития в живота на човека, за облика на обществото и формирането на личността, за идеалите и представата за пълноценно съществуване. Елементите на фантастика са само външната форма, даваща възможност да се разкрият нравите и устоите на обществото. В средите на богатите няма място за значими и стойностни неща. Външната красота, повърхностните разговори и материалните интереси напълно характеризират техния живот. Героите на разказа са представени изцяло в отрицателна светлина. Те принадлежат към хайлайфа, а животът им е изпразнен от съдържание, от значимост на мислите и заниманията им. Между самочувствието и претенциите им, от една страна, и истинската им стойност като личности, от друга, има пълно несъответствие. В началото на разказа главната героиня Мими Тромпеева, притежаваща съществен физически дефект – кривогледство, е не само нещастна, но и отхвърлена, пренебрегната от своята среда: “Наистина, тялото є беше съвсем нормално развито, но изпъкналите є кривогледи очи отблъскваха всички и я правеха непоносима за обществото на ония, които играеха тенис и говореха за новите марки автомобилни коли.” След преобразяването є в “Козметикум Амулет – салон за дамска хирургия”, същата тази дама става най-популярната личност сред обществото. Не умът или духовните качества се ценят в тези среди, а само външният блясък, физическата красота и богатството.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − 5 =