Данте Алигиери – “Ад”

Данте въвежда темата за света на отвъдното. Това е не¬познатата, тайна страна на душата, в ко¬ято се стреми да проникне не само рели¬гиозно мислещият човек на Средновековието, но и езичникът от Античността. Мисълта за непознатите сили на пророческата съдба, които идват като наказание или възмездие, винаги е вълнувала човека. Той иска да узнае бъдещето, да про¬зре отвъд границата на разумно допусти¬мото страшната или неземно красива картина на своя живот. Данте Алигиери доказва, че грозното и прекрасното – ка¬то естетически нагласи и очаквания за бъ¬дещето – зависят само от настоящето и от нравственото съдържание на човешките дела. Затова и истината за човека е в самия човек. И доброто, и злото са в него. От човека зависи дали в душата му ще има Рай или Ад. Човешкото падение и човешкото дотойнство Данте описва чрез кръговете на ада и рая В първия кръг на Дантевия „Ад” се нами¬рат душите на езичниците – велики поети и философи от древността., в този кръг попада и Юлий Цезар. Техният единствен грях е, че не са позна¬вали християнството. Греховните страсти на любовта се наказват във втория кръг. Тук са древните жрици на любовта – Семирамида, Клеопатра, хубавата Елена и др. Но не само подвластните на любовта нарушават мярата за съответствие между страст и реалност на желанието. За Данте лакомниците в живота са не по-малко обладани от порочни страсти и той им отрежда третия кръг на Ада. В четвъртия са скъперниците и прахосниците, ко¬ито се измъчват взаимно. Гневливите са наказани справедливо в петия кръг. страданията им са горчиви Самоубий¬ците, превърнати в сухи дънери с безлистни корони, обитават шестия кръг на Ада. За всеки човешки порок, за всяко падение на човека Данте отделя място в Ада. Извратените, съгрешили против природата, са поставени в седмия кръг, човешкото лукавство се наказва в ос¬мия Кръг на Ада, за да се стигне до най-големия грях, според Данте, предателството и изменничеството. Това са престъпле¬ния от нравствено и морално естество, които се наказват най-тежко в последния девети кръг. Ренесансовият поет приема предател¬ството за нравствено разложение на душата. Това е най-тъмната бездна на човешкия духовен Ад. Съгрешилите са Подложени на не¬човешки страдания. Грехът им не може да се из¬купи с нищо.. Посегнали са на човешкото в себе си. Унищожили са своята хуманна същност. Милост за техните души няма. Най-тежкото наказание за човека. При¬съда, произнесена от самия него. В най-тъмната и дълбока бездна на Ада се намират трима велики изменници и предатели:Юда,Брут,иКасий.. и така Данте ни пренася и в кръговете на Рая чрез които описва човешкото достойнство: В първия кръг на рая (луна) според данте попада принудените да нарушат обет. Меркурий е вторият кръг в него са всички онези честолюбиви деятели. Венера нарича данте третия кръг посветен на любвеобвилните. Мъдрите влизат в четвъртия кръг (слънцето). В петия кръг са всички онези воини на вярата. Юпитер шестия кръг е за справедливите. Сатурн (седмия) е за съзрецателите.В осмия кръг „Звездно небе” са тържествуващите.Последните кръгове това са „ангелските” кръгове,ако до там си достигнал значи си достигнал Бог с достойство. И с достойнство можеш да бъдеш наречен ангел. Човека е свободен да избере Рая или Ада на своя живот, но да има сили да понесе наказанието за недостойните си дела или с духовно смирение да приеме даровете на Божествения разум и нравствената добродетел А това зависи единствено и само от него.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × three =