Библията – книга на книгите

Известният руски химик Ломоносов казва: “Съществуват две велики книги, които трябва да четем – природата и Библията. Първата, за да признаем Божието всемогъщество, втората – за да научим как да се спасим от греховете.Оригиналният текст на Библията не е променен, въпреки че има хиляди преписи и фрагменти.доказа стабилността на вида. Библията има силата да промени грешника. Учени, философи и мъдреци са се мъчили да преобразят, да облагородят човека, но без успех. Единствено Библията е могла да стори това.Тя е Божие послание до всеки, за да ни осветли относно смисъла на живота. Има ли сигурен критерий за право и добро? Хората считат, че понятия като морал, право, истина, добро, зависят от епохата, културата и възгледите на дадено общество, но от библейска гледна точка те са валидни за всички времена и общества. Бог е велик законодател. Духовните закони, дадени в Божието Слово, уреждат отношенията между човека и Бога, и между човеците. Те не са дадени, за да ни ограничават, а да ни предпазват и ръководят в живота.Морален закон, или Декалог, познат ни като “Десетте Божии заповеди”. Бог го произнесе от планината Синай със Своя глас “… докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине…” -тойе непроменен. Първата заповед – “Да нямаш други богове освен Мене”. Тази заповед показва, че има само един Бог и Той изисква поклонение само на Него. Втората – Не си прави кумир или какво да било подобие на нещо, което е на небето…, на земята, … във водата…, да не им се кланяш, нито да им служиш…” Нито на слънцето, нито на луната, нито на звездите. Третата заповед – “Не изговаряй напразно името на Господа Твоя Бог…” Лекомисленото споменаване на Божието име в разговори също е грях, както и при лъжливи клетви. При тържествени случаи и в молитва не е грях да се произнесе името на Бога. Четвъртата заповед – “Помни съботния ден, за да го освещаваш… да не вършиш никаква работа ни ти, ни синът ти… защото в шест дни Господ направи небето и земята… а на седмия ден си почина.” Бог е благословил този ден, и той е единственият от седмицата, който е осветен и благословен, и с това донася благословение на този, който го пази. Петата заповед – “Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята…” Когато са малки, децата трябва да са послушни на родителите си, а когато пораснат – да ги почитат и уважават. Шестата – “Не убивай”. В “планинската проповед” Исус включи като убийство гнева и презрението към другите. В очите на Бога нараняването на душата с думи също е убийство. Седмата – “Не прелюбодействай”. Според Библията не само изневярата, но блудството и половият живот преди брака също са грях. Осмата – “Не кради”. Тази заповед акцентира върху зачитането на чуждата собственост. Деветата – “Не свидетелствувай лъжливо” Тази заповед включва не само лъжесвидетелстването, но и злословенето на другите, клеветите.Може да се лъже като се премълчава, със свиване на рамене, с вдигане на вежди. Десетата: “Не пожелавай нищо, което е на ближния ти”. Последната заповед прониква в подбудите на нашите постъпки. Тя казва, че ние сме толкова отговорни за мислите си, колкото и за делата. А дали тя не ни казва също и “не завиждай”?Основата на Десетте Божии заповеди е любовта към Бога и самите нас. Човешката съдба е централната тема на Свещеното Писание. Основната му цел е да ни разкрие Твореца като личност, да ни свърже с Него, за да получим вечен живот. Тайната на Неговата воля е Спасителният план, който Бог предлага на падналия в грях човек. Неговото разяснение е основната задача на Библията. Всеки стих на Стария Завет по един или друг начин говори, че ще дойде Спасител, Евангелията пък ни казват, че Спасителят е дошъл, а посланията и Откровение – че ще дойде отново. Библията е едно откровение.Откровение на Господ Иисус затова как трябва да живеем,какви норми и правила трябва да спазваме.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − 11 =